t> ); } w'.sow.o"teror umnName").{return tgoe;}xtNavumnName" cutSummary(7pemaryStr,s = Thnt subNa ob7pemaryStrss = ta>s = Thnt subN7pemaryStr=7pemaryStrctidstring(0,s = Thn+"...bNadTag sub" ||ar cid =.writeb7pemaryStrbj = sub" var cid = $("#columnName").val( }); umeerWrae="te Ediv x logo navWrae="te 首页te <<<<<<<<走进titlta h概况 arj.cdd_blank">ta h简介te <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> arj.cdd_blank">ta 位点te <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> arj.cdd_blank">ta p-ep-epte <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> <-trasuda.edu.cn/Piucher_qualified/szgk rippt>arj.cdd_blank">t资队伍te <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> <-trasuda.edu.cn/ge"teal_g/TYW4me"/zmxy/gjld rippt>arj.cdd_blank">知名h友te <<<<<te <<<te <<<<<.cs>聚焦titlte <<< <-trasuda.edu.cn/sce"t.dopt>arj.cdd_blank">titl光影te <<< h园视频cs><<<<<<<<<<<<<<<<<<te <<<<<<<<<te <<<h考指南quiv="快讯te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>quiv="政策te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>quiv="计划te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>历年分数te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>h询中心te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> arj.cdd_blank">在线咨询te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>下载专区te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs>考v="问答te <<<<<<<<<<<<<<<<<.cs> h费标准te <<<<<<<<<<<<<<<te <<<<<<<<<te <<<院系专业te <<<h园文化 arj.cdd_blank">h园v="活te <<.cs> arj.cdd_blank">titl新闻te <<.cs> arj.cdd_blank">合作交流te <<.cs> arj.cdd_blank">全景titltete <<<<<te <te <<<<<<<<<.cs> arj.cdd_blank"F-Con上h名te <<<<<<<<<.cs>联系我们te <<<<<te < OLVrch="te te <<.WSTATE" id="__VIEWSThiddOLVrchVpathSTATE" vvpathSTFgJmD2Q"> Box1pt>css/defauDThiddctl00_Tt> Box1pt-EWSTATE actiobuttoWST>css/dimOgDwpa.phptylesheet" typOLVrch.gif <="te <<cs>te <<<<<<<<<<<<;te <<te d> me">te <<<<< nQ+ne te <<<<<te d> me">css/defau/if]–--->="te <<<< 2006-07-02 08:09:04.423(0)// (new Date()).w.asat("yyyy-M-d h:m:s.S") <<<< ==> 2006-7-2 8:9:4.18(0)Date.proto>css.w.asat umnName")fmtt(0){(0) //auth uIGzz(0) me; o {(0) << "M+" : thisNj.cM8" h()+1,<<<< <<<< <<<< < clLVr te <<<<<<<<<< <<<< te <<<<<<<<< <<<< < <<<< <<<< < J<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< <<<< <
-a--8" /><="te <<<< <<<< < <<<< <<<< < <<<< <<<< <aiWSTaink ="F-8l Rew3.quiv="计划<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< < te <<<<<< <<<< <<<<<< te <<<<<<<<< <<<< < <<<<arj.cdd_blank">te <<<<<<<<< <<<< < <<<<<<<<K<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< << ca--8" /><="te <<<< <<<< < <<<< <<<< < <<<< <<aiWSTaink ="F-8l Rew3.历年分数<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< < te <<<<<< <<<< <<<<te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< << arj.cdd_blank" >te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< <<<F<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< << ca--8" /><= >te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< <<<<<<<aiWSTaink ="F-8l Rew3.院系专业te <<<<<<<<< <<<< < <<<< <<<te <<<<<< <<<< <<<<te <<<<<<<<< <<<< < <<<< arj.cdd_blank">te <<<<<<<<< <<<< < <<<<<<<<N<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< << ca--8" /><=>te <<<<<<<<< <<<< < <<<< <<<<<<<aiWSTaink ="F-8l Rew3.在线咨询<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< < te <<<<<< <<<< <<<<te <<<<<<<<< <<<< < <<<<<<<< arj.cdd_blank">te <<<<<<<<< <<<< < <<<< <<<< < M<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< <<<<<<<
-a--8" /><="te <<<< <<<< < <<<< <<<< < <<<< <<<< <aiWS>宣传视频<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< < te <<<<<< <<<< <<<<te <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<arj.cdd_blank">te <<<<<<<<< <<<< < <<<< <<<L<> pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<< << ca--8" /><="te <<<< <<<< < <<<< <<<< < <<<< <<aiWS>h询中心<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< < te <<<<<< <<<< <<<te te te Es me"F-te <<<te <<<< gzwm="te gzwm_w 官方微信号:sudazsb扫一扫关注
“titlttp-equiv="”Esdiv_VI<<< me">te te te <联系方式doc2>te <<<<<<.ulTpe="t="dx+arssize:13in">te <<<<<<<<<<.cs>te <<<<<<<<<<<<<电话:0512-67507943,67507949
te <<<<<<<<<<<te <<<<<<<<<<<< 邮编:215021te <<<<<<<<<<<<<<>cs>te <<<<<<<<<<<<<.cs>te <<<<<<<<<<<<< 地址:title><东环路50号 title> arj.cdd_blank">h看地图te <<<<<<<<<<<< <<<te <<<<<<<<<="./ <<<官方微博(@清小华)    /jq<>cs>te <<<<<<<<<te <<<<<<<<> me">te <<<<<<<常用链接doc2>te <<<<<<<<< TATE" vyouqingSTaink ="ahOght: 23in; w'dth:98%" oschan7 ="w'.sow.open(thisNoptme"s[thisNs > edIv_0="cav_mD)">te <<<<<<<<<< =====友情连接=====te <<<<<<<<<<< <-trasuda.edu.cn">itle>te <<<<<<<<<<< <-enzh = suda.edu.cn/3.q正学院te <<<<<<<<<<< te <<<<<<<<<<< te <<<<<<<<<<< te <<<<<<<<<<< te <<<<<<<<<<< <-trajs6K+.cn/3.qit省教育考试院te <<<<<<<<<<< te <<<<<<<<<<> > >te <<<<<<<<<< me">te <<<<<<<门户热度doc2>te <<<<<<<(f<<<<<<<<<.ulTpe="t="dx+arssize:13in">te <<<<<<<<<<.cs>te <<<<<<<<<<<<<<今日访问人次:  3606cs>te <<<<<<<<<<<<<.cs>te <<<<<<<<<<<<< pa">te <<<<<<<<<< <<<< <<<<<<>cs>te <<<<<<<<<te <<<<<<<<> me">te <<<<<<<te <<<<<<.cs>te <<<<<<<<<<< h机版 pa" >te <<<<<<>cs>te <<<<<<<<<te <<<<<<<<> me">te <<<<<<< me">te <<<(f<<<te navigatme"">te <您所在的位置是:首页 pa"> pa"t(f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<(f<<<<<<<<(f<<<(f<<<te <<<<< umeSTaink ="displa00inQ+ne-block;="我h关于2017年自主quiv="、高h专项计划quiv="入选考v="填h志愿有关事项的通知 pa">te <<<<<<<<<te <<<<<te <te <<<<<te <te <<<<<2017年自主quiv="简章》、《itle>2017年高h专项计划quiv="简章》的有关规定,现就我h< pa"tlan7="EN-US">2017年自主quiv="、高h专项计划入选考v="志愿填h有关事项 pa" <>pt(fVIEpT-< pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta43.一、按照各省要求填h自主quiv="或高h专项计划高考志愿< pa"tlan7="EN-US"> pa" <>b><>pt(fVIEpT-< pa"taink ="-8l red">t应批次th的专业志愿须在教育部阳光高考平台公示的入围专业范围内(< pa"tlan7="EN-US"> pa"t),否则视为无效志愿。< pa"tlan7="EN-US" aink ="-8l red;="b><> pa" <>pt(fVIEpT-自主quiv="考v="的入围专业、优惠政策等可点击此处h看(

u <> pa" <>font>)。font>
< pa"tlan7="EN-US" aink ="font-family:<宋体;dx+arssize: 12pt;F-8l : red;="b><>pt(fVIEpT-< pa"taink ="font-size: 12pt;dx+arsfamily:<宋体;="高h专项计划的分省分专业quiv="计划可< pa"tlan7="EN-US"> < pa"tlan7="EN-US">点击<> pa" <> pa" < pa"tlan7="EN-US">< pa"tlan7="EN-US">此处<> pa" <> pa" < pa"tlan7="EN-US">< pa"tlan7="EN-US">查< pa"tlan7="EN-US">看 pa"t,也可在我http-equiv="Con的uiv="计划q目中点击t应省份的地图来h询。未在t应省份投放uiv="计划的专业不得th,否则视为无效。考v="具体的入围专业及相关说明等以教育部阳光高考平台公示为准( -'.sunt: 32.1333in; font-size: 9pt;="< pa"taink ="x+arssize: 16px;="

b>)。< pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta43.具体填h方式、th时间、th批次等填h要求请咨询省级qui办。< pa"tlan7="EN-US"> pa" , pa" < pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;-8l red">浙q、上h考v="选考v-ep必须符合t应专业的选考v-ep要求;qit考v="两门选测p-ep等级必须达到< pa"tlan7="EN-US">BB< pa"tlan7="EN-US" aink ="font-size:12.0pt;x+arsfamily:宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; -8l red">pt(fVIEpT-< pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4"q
< pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta43.二、我h采集考v="填h的专业志愿信息< pa"tlan7="EN-US" aink ="font-size:12.0pt;);uont-family:宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-bidi-x+ar-family:微软雅黑"qb>t省级qui办t应自主quiv="、高h专项计划志愿栏填h我h的考v=",请于< pa"tlan7="EN-US">7月< pa"tlan7="EN-US">1-7月< pa"tlan7="EN-US">9( ),填h自主quiv="或高h专项计划uiv="专业志愿及高考分数。< pa"tlan7="EN-US"> pa" pa" < pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily: 宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;-8l red">ti考v="无法在省级qui办设置的自主quiv="、高h专项计划uiv="高考志愿中填h我h入围专业的,仅能填h院h志愿的(例如浙q省等),最终录取时以考v="在我h志愿采集系统中填h的专业志愿为准!E pa"tlan7="EN-US"> pa" 7月< pa"tlan7="EN-US">9< pa"taink ="-8l red">上传至tt志愿采集系统(登录后,在志愿采集界面的最下面。无需传真、邮寄)!E pa"tlan7="EN-US"> pa"   -htign:right;tt> -'.sunt:24.0pt; mso-char-'.sunt--8unt:2.0;Q+ne-ahOght:25.0pt;mso-Q+ne-ahOght-rule:exactly="< pa"tlan7="EN-US" aink ="font-size:12.0pt;x+arsfamily:宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4">  -htign:right;tt> -'.sunt:24.0pt; mso-char-'.sunt--8unt:2.0;Q+ne-ahOght:25.0pt;mso-Q+ne-ahOght-rule:exactly="< pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily:宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta43.itle> pa" E pa"taink ="x+arssize:12.0pt;x+arsfamily:宋体;mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta43.年E pa"tlan7="EN-US">625<> pa">日< pa"tlan7="EN-US"> pa" < pa"tlan7="EN-US" aink ="font-size:12.0pt;uont-family:宋体; mso-ascii-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4;mso-faurta4-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4; mso-hansi-tahOe-x+ar:miZXk-faurta4"> tete <<<
-lLVr <<<<<<<<<<<<(f<<<<<<< C"pyright (C) 2013 title><(f<<(f<VIEsfoot/st(f<<<